Skip to content

Integritetspolicy – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft för att stärka skyddet för människors integritet. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och gäller inom hela EU. Dataskydds- förordningen bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Med anledning av den nya dataskyddslagen (GDPR) har jag på Maria Kun Fysioterapi uppdaterat min integritetspolicy. Denna integritetspolicy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av oss. Rätten till ändringar förbehålls.

All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämpad lagstiftning, detta omfattar bl.a. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), personuppgiftslagen (1998:204), patientdatalagen (2008:355) samt patientsäkerhetslagen (2010: 659). Som vårdgivare kommer jag aldrig att dela med mig av dina uppgifter till en icke-medicinsk tredjepart eller annan vårdgivare som inte är delaktig i din behandling utan ditt medgivande. Medicinsk tredjepart kan som exempel utgöras av försäkringsbolag. Har ditt försäkringsbolag remitterat dig till mig kan jag lämna ut en kopia av dina journalhandlingar till din försäkringsgivare.

Sekretess och uppgiftsskyldighet

Jag tar endast del av dina dokumenterade uppgifter om det behövs för mitt arbete inom hälso- och sjukvården, om du inte påtalat annat. Uppgifter som jag har angående ditt hälsotillstånd skyddas av tystnadsplikt. Enligt bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) kan jag dock i undantagsfall vara skyldig att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis om uppgifterna begärs av domstol.

Samtycke

Samtycke till behandling av vissa personuppgifter, för ändamål enligt vad som framgår av sådan begäran, kan begäras av mig. Du är fri att inte lämna ett sådant samtycke. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelsen behöver inte betyda att uppgifter per automatik raderas.

Nya rutiner pga GDPR vid kontakt med mig:

  • För att säkerställa dina personuppgifter kan jag inte längre kommunicera via mail och sms. Väljer du att kontakta mig via sms eller mail skickas ett autosvar till dig med ytterligare information. Ditt meddelandet kommer raderas. Önskas fortsatt kontakt hänvisar jag till telefonnr: 016 – 13 39 04.
  • Meddelande som lämnas på telefonsvararen lyssnas av och raderas samma dag. Eventuella anteckningar av personuppgifter som framkommer av ditt meddelande destrueras på ett säkert sätt samma dag.